Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh 8g 00 – Lm Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 07/01/2018"Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người". (Mt 2,2) Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh 8g 00 – Lm Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 07/01/2018 www.chuacuuthe.com

0 nhận xét :