LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 21.01.2018: BẮT ĐẦU XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚALời Hằng Sống Chúa Nhật 21.01.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :