LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 28.01.2018: CHIẾN THẮNG MA QUỶLời Hằng Sống Chúa Nhật 28.01.2018 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT


0 nhận xét :