LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 09 01 2018: QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH


Lời Hằng Sống Thứ Ba 09.01.2018 Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :