LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 16.01.2018: LUẬT PHÁP PHẢI PHỤC VỤ CON NGƯỜILời Hằng Sống Thứ Ba 16.01.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :