LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 23 01 2018: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM VÀ THỰC THI Ý THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Ba 23.01.2018 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM VÀ THỰC THI Ý THIÊN CHÚA

0 nhận xét :