LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 18.01.2018: CẦU NGUYỆN CHO KITÔ HỮU ĐƯỢC HIỆP NHỨTLời Hằng Sống Thứ Năm 18.01.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :