LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 19.01.2018: RA ĐI LOAN BÁO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚALời Hằng Sống Thứ Sáu 19.01.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP RA ĐI LOAN BÁO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

0 nhận xét :