LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 31.01.2018: CHẤP NHẬN BỊ KHINH THƯỜNG



Lời Hằng Sống Thứ Tư 31.01.2018
CHẤP NHẬN BỊ KHINH THƯỜNG Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :