Thầy Giêsu giảng dạy như Đấng có thẩm quyền - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, 28.01.2018Thầy Giêsu giảng dạy như Đấng có thẩm quyền - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, 28.01.2018

0 nhận xét :