Đức Thánh Cha dâng thánh lễ kính Đức Mẹ tại nhà thờ Đức Bà Cả, 28.01.2018Đức Thánh Cha dâng thánh lễ kính Đức Mẹ tại nhà thờ Đức Bà Cả, 28.01.2018

0 nhận xét :