Bài giảng: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT - Ngày Chầu Lượt của Giáo xứ Thái HàBài giảng: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Ngày Chầu Lượt của Giáo xứ Thái Hà ngày 04.02.2018

0 nhận xét :