Bài giảng của ĐTC trong tuần lễ bế mạc cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của các Ki-tô hữu năm 2018Bài giảng của ĐTC trong tuần lễ bế mạc cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của các Ki-tô hữu năm 2018

0 nhận xét :