Bài Giảng: Thánh lễ tạ ơn cuối năm Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà - Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCTBài Giảng: Thánh lễ tạ ơn cuối năm Giáo xứ Thái Hà Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT ngày 01.02.2018

0 nhận xét :