LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 11.02.2018: LẠY CHÚA, XIN THƯƠNG GIẢI CỨU DÂN CON NGÀI!Lời Hằng Sống Chúa Nhật 11.02.2018 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :