LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 27.02.2018: NGÔN HÀNH NHƯ NHỨTLời Hằng Sống Thứ Ba 27.02.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP NGÔN HÀNH NHƯ NHỨT

0 nhận xét :