LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 07.02.2018: TÂM HỒN XẤU XA, GIỮ ĐẠO GIẢ DỐILời Hằng Sống Thứ Tư 07.02.2018 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT TÂM HỒN XẤU XA, GIỮ ĐẠO GIẢ DỐI

0 nhận xét :