LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 14.02.2018: KHƠI LẠI LỬA MẾNLời Hằng Sống Thứ Tư 14.02.2018 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :