Ngày 03.02: Kính thánh Blasio, Giám mục tử đạoNgày 03.02: Kính thánh Blasio, Giám mục tử đạo

0 nhận xét :