Ngày 08.02: Kính thánh Giêrônimô Ê-milianôNgày 08.02: Kính thánh Giêrônimô Ê-milianô

0 nhận xét :