Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta ngày 12.03.2018.Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta ngày 12.03.2018.

0 nhận xét :