Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô diễn ra vào ban đêmCuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô diễn ra vào ban đêm

0 nhận xét :