LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 10.03.2018: CẦU NGUYỆN TRONG KHIÊM HẠLời Hằng Sống Thứ Bảy 10.03.2018 Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT CẦU NGUYỆN TRONG KHIÊM HẠ

0 nhận xét :