Lời Hằng Sống Thứ Hai 05.03.2018: CAN ĐẢM NHẬN RA LẦM LỖI CỦA MÌNHLời Hằng Sống Thứ Hai 05.03.2018 Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT CAN ĐẢM NHẬN RA LẦM LỖI CỦA MÌNH

0 nhận xét :