LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 01.03.2018: TRỌNG NHÂN NGHĨA HƠN KIM TIỀN


Lời Hằng Sống Thứ Năm 01.03.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP TRỌNG NHÂN NGHĨA HƠN KIM TIỀN

0 nhận xét :