LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 02.03.2018: TÔI TỚ BẤT LƯƠNGLời Hằng Sống Thứ Sáu 02.03.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP TÔI TỚ BẤT LƯƠNG

0 nhận xét :