Ngày 07.03: Kính hai thánh Perpetua và Felicity tử đạo thời kỳ đầu Ki-giáoNgày 07.03: Kính hai thánh Perpetua và Felicity tử đạo thời kỳ đầu Ki-giáo: Các ngài bị đưa ra cho sư tử xé xác

0 nhận xét :