🔴Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn Ngày chủng viện Phát Diệm 10:30 ngày 09.01.2023


🔴Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn Ngày chủng viện Phát Diệm 10:30 ngày 09.01.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo