VATICAN TV: Audience to young members of the Servizio Civile Nazionale (National Civil Service)Pope Francis receives in audience the young members of the Servizio Civile Nazionale (National Civil Service).

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo