Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Phụng Vụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Phụng Vụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài số 47: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 09 "GIÚP LỄ AN TÁNG" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:13:00 0

Bài số 46: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 08 "GIÚP LỄ THÊM SỨC" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:11:00 0

Bài số 45: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 07 "GIÚP LỄ HÔN PHỐI" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:09:00 0

Bài số 44: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 06 "PHẢI LÀM GÌ KHI CỬ HÀNH THÁNH LỄ:"PHỤNG VỤ THÁNH THỂ"" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:07:00 0

Bài số 44: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 06 "PHẢI LÀM GÌ KHI CỬ HÀNH THÁNH LỄ:"PHỤNG VỤ THÁNH THỂ"

10:09:00 0

Bài số 43: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 05 "PHẢI LÀM GÌ KHI CỬ HÀNH THÁNH LỄ: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA"

10:09:00 0

Bài số 42: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 04 "CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CỬ HÀNH THÁNH LỄ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:00:00 0

Bài số 41: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 03 " CÁC TƯ THẾ PHẢI CÓ KHI GIÚP LỄ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:42:00 0

Bài số 40: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 02 "VAI TRÒ NGƯỜI GIÚP LỄ: PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:40:00 0

Bài số 39: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 01 "VAI TRÒ NGƯỜI GIÚ LỄ: PHỤC VỤ CHÚA KITÔ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:37:00 0

Bài số 38: PHẨM PHỤC GIÁO SĨ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

04:00:00 0

Bài số 37: BỘ PHỤNG TỰ HƯỚNG DẪNCỬ HÀNH LỜI CHÚA - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

12:42:00 0

Bài số 36: NHỮNG NGƯỜI LINH HOẠT PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

15:54:00 0

Bài số 35: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU TRONG PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:36:00 0

Bài số 34: THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ TRONG PHỤNG VỤ ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:34:00 0

Bài số 33: THỪA TÁC VỤ CỦA LINH MỤC TRONG PHỤNG VỤ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:34:00 0

Bài số 32: THỪA TÁC VIÊN CỬ HÀNH PHỤNG VỤ LÀ AI ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:31:00 0

Bài số 31: THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:29:00 0

Bài số 30:TỔ CHỨC PHỤNG VỤ TRONG GIÁO HỘI - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:53:00 0

Bài số 29: TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN TRONG PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:52:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo