Ngày 05.10: kính Chân Phúc Phanxico Xavier Seelos, tu sĩ thừa sai DCCTNgày 05.10: kính Chân Phúc Phanxico Xavier Seelos, tu sĩ thừa sai DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo