Các bài giảng lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh_Chúa Chiên Lành 22.04.20181.Giảng lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh_Chúa Chiên Lành– Lm JB Lê Đình Phương CSsR 22-04-2018
2.Giảng lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh_Chúa Chiên Lành– Lm JB Nguyễn Minh Phương CSsR 22-04-2018 
3.Giảng lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh_Chúa Chiên Lành– Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsR 22-04-2018 
4.Giảng lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh_Chúa Chiên Lành (lễ Thiếu Nhi) – Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR 22-04-2018
5.Bài giảng cho người Khiếm Thính- Chúa nhật VI Phục Sinh năm B (2018) 


Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes