Ngày 03.05: kính hai thánh Tông Đồ Philipphê và GiacôbêNgày 03.05: kính hai thánh Tông Đồ Philipphê và Giacôbê

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo