Ngày 12 - 08: Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ và thánh Giuse Đặng Đình ViênNgày 12 - 08: Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ và thánh Giuse Đặng Đình Viên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes