Ngày 20.09 Thánh Anrê Kim Taegon & Phaolô Chong Hasang và các Bạn tử đạo Đại hànNgày 20.09 Thánh Anrê Kim Taegon & Phaolô Chong Hasang và các Bạn tử đạo Đại hàn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo