LỜI HẰNG SỐNG THỨ HAI 29.10.2018: CON NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CỞI XIỀNG XÍCH


Lời Hằng Sống Thứ Hai: 29.10.2018 - CON NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CỞI XIỀNG XÍCH Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes