Ngày 16.10: Thánh Giêrađô, vị Thánh làm nhiều phép lạ ngay khi còn sống


Ngày 16.10: Thánh Giêrađô, vị Thánh làm nhiều phép lạ ngay khi còn sống

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo