Bài giảng hay của Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT - Chúa Nhật VIII Thường Niên C (03.03.2019): "BIỆN PHÂN NHỮNG GIÁ TRỊ"Bài giảng hay của Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT - Chúa Nhật VIII Thường Niên C (03.03.2019): "BIỆN PHÂN NHỮNG GIÁ TRỊ"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes