Ngày 04.04 Thánh Gaetano CatanosoNgày 04.04 Thánh Gaetano Catanoso

Vào năm 1921 ngài được thuyên chuyển đến Santa Maria de la Candelaria ở Reggio Calabria, Italia. Tại đây, ngài tổ chức phong trào tôn sùng Thánh Thể và kính mến Ðức Maria, huấn luyện các giảng viên giáo lý, và những người phục vụ các lễ nghi và phụng vụ. Ngài hợp tác với các linh mục của các giáo xứ lân cận làm việc truyền giáo và thi hành các bí tích, các việc mục vụ. Ngài trở thành linh hướng cho nhiều hội đoàn, tổ chức, kể cả tuyên úy cho các trại tù, bệnh viện và chủng viện.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo