LHS Thứ Sáu 09.08.2019: ĐÁNH ĐỔI CUỘC ĐỜI VÌ CHÚA KITÔ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Sáu 09.08.2019: ĐÁNH ĐỔI CUỘC ĐỜI VÌ CHÚA KITÔ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes