Giáo Hội Năm Châu 04/11/2019: Các đề nghị chính trong Tài Liệu Cuối Cùng Thượng Hội Đồng Amazon


Thượng Hội Đồng Giám Mục Toàn Vùng Amazon đã kết thúc. Chương trình Giáo Hội Năm Châu kỳ này xin được dành để tóm tắt các đề nghị chính được đưa ra trong Tài Liệu Cuối Cùng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes