LHS Thứ Ba 10.12.2019: ĐÃ THƯƠNG THÌ THƯƠNG CHO TRÓT - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Ba 10.12.2019: ĐÃ THƯƠNG THÌ THƯƠNG CHO TRÓT - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo