Bài giảng lễ Truyền chức Phó Tế - Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (MI) - Đức Cha Louis Nguyễn Anh TuấnBài giảng lễ Truyền chức Phó Tế Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (MI) Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn giảng lễ truyền chức Phó tế cho 3 Thầy Dòng Tá Viên Mục Vui Bệnh Nhân, Thầy Giuse Trần Quốc Hùng, Thầy Phêrô Phạm Bá Thắng, Thầy Giuse Trần Đức Toàn, tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn lúc 7g ngày 23/02/2020.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes