Lm. Giuse Lê Quốc Thăng: Linh mục không thể được miễn trừ, cũng phải đi, vì đó là sứ mạng!Lm. Giuse Lê Quốc Thăng: Linh mục không thể được miễn trừ, cũng phải đi, vì đó là sứ mạng!

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes