Bài 11: Biểu tượng cuộc chiến thắng tiên khởi - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCTBài 10: Biểu tượng cánh chim câu Giôna - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo