[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 12. Thiên Chúa Ba Ngôi : Diễn tả thần họcCông thức một bản thể ba ngôi vị có những ý nghĩa sau: 1) Ba ngôi không phải là ba bản thể riêng biệt, mà cùng chỉ là một bản thể duy nhất. 2) Mỗi ngôi vị không chia sẻ một phần của bản thể Thiên Chúa, mà là toàn bộ bản thể ấy. 3) Ba ngôi vị hoàn toàn phân biệt nhau, chứ không chỉ là các hình thái, vai trò hay chiều kích khác nhau của một thực thể. 4) Ba ngôi vị khác nhau, nhưng luôn tồn tại cùng với nhau và trong tương quan với nhau, chứ không hiện hữu độc lập.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo