Thánh lễ Khấn trọn tại Hội Dòng MTG Phát Diệm do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự 20.06.2020Thánh lễ Khấn trọn tại Hội Dòng MTG Phát Diệm do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự 20.06.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo