🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] GP. ĐÀ NẴNG (17h15'): Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng - THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 03.08.2020🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] GP. ĐÀ NẴNG (17h15'): Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng - THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 03.08.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo