LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XIX TN: PHẨM GIÁ CON NGƯỜI KHÔNG LỆ THUỘC VÀO HÌNH DÁNG BÊN NGOÀILHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XIX TN: PHẨM GIÁ CON NGƯỜI KHÔNG LỆ THUỘC VÀO HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes