🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] GP. Đà Nẵng (17h15'): Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng - THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 07.08.2020🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] GP. Đà Nẵng (17h15'): Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng - THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 07.08.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo